HUMANERA 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamız

İşbu “Aydınlatma Metni”, HUMANERA olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve bu hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı HUMANERA olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların uygun bulduğu diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kişisel veriler; HUMANERA olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.   Kişisel Veri Sahibi Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Adayların işe alım dönemlerinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, işbu metinde belirtilen amaçların yanında; adayların kişisel verileri ayrıca aşağıda da sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Kurumumuzun uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

Kişisel Verilerin Aktarımı Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, iş ortaklarımız veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, paylaşabilecektir.   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • HUMANERA’ya doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler,
 • Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: HUMANERA’nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Çalışan tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Kurumumuz tarafından yapılan araştırmalar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri,
 • Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler,
 • Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ğ)kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 / 70 İçerenköy, Ataşehir – İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya info@humanera.com.tr adresine talebiniz hakkında mail gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, HUMANERA’ya ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğumu ve kabul ettiğimi, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla bu kişisel verilerimin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ